Om Shanti
Om Shanti
कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो            सोच के बोलो, समझ के बोलो, सत्य बोलो            स्वमान में रहो, सम्मान दो             निमित्त बनो, निर्मान बनो, निर्मल बोलो             निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनो      शुभ सोचो, शुभ बोलो, शुभ करो, शुभ संकल्प रखो          न दुःख दो , न दुःख लो          शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आपका लाख लाख पद्मगुना शुक्रिया !!! 

तपस्विनी दादी जी के नेतृत्व में संस्था का दिव्य सफर


leHeefmJeveerr oeoer peer keÀs velsel=Je ceW membLee keÀe efoJ³e meHeÀj
leHeefmJeveer oeoer peer kesÀ vesle=lJe ceW mebmLee keÀe efoJ³e meHeÀj

1922ë oeoer He´keÀeMeceefCe keÀe pevce nwojeyeeo efmebOe (HeeefkeÀmleeve) ceW ngDee~ efHeleepeer nwojeyeeo kesÀ megHe´efme× J³eeHeejer SJeb p³eesefle<eer Les~
1937ë ye´ïeekegÀceejer mebmLee keÀer mLeeHevee keÀe mece³e~ Fme mece³e oeoer peer ves DeHevee mecHetCe& peerJeve F&MJejer³e mesJeeLe& meceefHe&le efkeÀ³ee~
1937-50ë l³eeie-leHem³ee Je DeeO³eeeflcekeÀ %eeve Üeje peerJeve keÀes cetu³eefve<þ yevee³ee~ mJe³eb meJe&MeefkeÌleJeeve Hejceelce kesÀ meeefveO³e ceW jepe³eesie keÀer ienve meeOevee keÀj DeeeflcekeÀ yeue Deefpe&le efkeÀ³ee~ meeLe ner mebmLee kesÀ yeesef[¥ie mketÀue ceW ye®®eeW keÀes Heæ{eves keÀer mesJee keÀer~
1950ë mebmLee keÀe mLeeveeblejCe keÀje®eer mes ceeGCì Deeyet (jepe.) ceW ngDee~


1954ë ye´ïeekegÀceejer mebmLee keÀe He´efleefveefOe ceb[ue oeoer peer kesÀ vesle=lJe ceW `efÜleer³e efJeMJe Oece& meYee' ceW Yeeie uesves peeHeeve ie³ee~ íë ceeme kesÀ Fme He´Jeeme kesÀ oewjeve nebiekeÀebie, efmebieeHegj, Fb[esvesefMe³ee Deewj ceuesefMe³ee Deeefo osMeeW ceW peekeÀj Jeneb kesÀ ueesieeW keÀes DeeO³eeeflcekeÀ %eeve Je jepe³eesie cesef[ìsMeve keÀe He´efMe#eCe efo³ee~
1956ë Yeejle kesÀ efJeefYevve jep³eeW ceW peekeÀj DeeO³eeeflcekeÀ %eeve yeebìe leLee efouueer, Heìvee, keÀesuekeÀelee Deewj cegcyeF& ceW ve³es mesJeekeWÀê Keesues~
1956-61ë cegcyeF& kesÀ ye´ïeekegÀceejer]pe mesJeekeWÀêeW keÀer efveosefMekeÀe yeveeR~ ueieYeie 100 mes Yeer DeefOekeÀ keÀe@vHe´WÀvmesme, DeeO³eeeflcekeÀ He´oMe&efve³eeb Je cesues Dee³eesefpele efkeÀS~
1964ë ceneje<ì^ peesve keÀer efveosefMekeÀe yeve F&MJejer³e mesJeeDeeW ceW Je=ef× keÀer~
1965-68ë ceneje<ì^, iegpejele SJeb keÀvee&ìkeÀ peesve keÀer efveosefMekeÀe kesÀ ªHe ceW mesJeeSb oer~
1969ë ye´ïeekegÀceejer mebmLee keÀer cegK³e He´MeeefmekeÀe efve³egkeÌle ngF&~ oeroer ceveceesefnveer kesÀ meeLe efceuekeÀj cegK³e He´MeeefmekeÀe kesÀ ªHe ceW mebmLee keÀe vesle=lJe efkeÀ³ee~
1969-84ë Yeejle kesÀ efJeefYevve jep³eeW ceW He®eeme mes DeefOekeÀ keÀe@vHesÀ´bmesme keÀe Dee³eespeve oeoer peer keÀer DeO³e#elee ceW mebHevve ngDee~
1972ë mebmLee keÀer mesJeeDeeW keÀe efJeosMeeW ceW efJemleej ngDee~ oeoerpeer íë meom³eeW kesÀ He´efleefveefOe ceb[ue kesÀ meeLe efJeosMe mesJee Hej ieF& Deewj efJeefYevve osMeeW ceW mesJeekeWÀêeW keÀer mLeeHevee keÀer~
1973ë efouueer kesÀ jeceueeruee cewoeve ceW YeJ³e efJeMJe veJeefvecee&Ce DeeO³eeeflcekeÀ cesues keÀe Dee³eespeve efkeÀ³ee ie³ee~ efpemeceW yeæ[er mebK³ee ceW ueesieeW ves cesues keÀe DeJeueeskeÀve efkeÀ³ee Deewj Fmemes ueeYe Gþe³ee~
1976ë `ef[JeerveeFpe o ceQve' keÀe@vHe´WÀme keÀe Dee³eespeve cegcyeF& ceW efkeÀ³ee ie³ee~
1977ë efJeMJe kesÀ Heeb®eeW ceneÜerHeeW ceW `HeefJe$elee kesÀ Üeje efJeMJe Meebefle keÀer DeeMee' keÀe³e&ke´Àce kesÀ Üeje efJeMJe kesÀ jepeveerefle%eeW, Oece& vesleeDeeW leLee DeveskeÀ mebmLee kesÀ He´cegKeeW keÀes Hejceelce meboMse He´oeve efkeÀ³ee ie³ee~
1978ë `Jeu[& keÀe@vHe´ÀW me Dee@ve He̳et®ej cesvekeÀeFb[' keÀe Dee³eespeve efJe%eeve YeJeve efouueer ceW ngDee~ efpemekeÀe GodIeeìve Yeejle kesÀ GHeje<ì^Heefle yeer.[er.peÊeer ves efkeÀ³ee~
1980ë `Jeu[& keÀe@vHe´ÀWme Dee@ve ¿etceve mejJeeFJeue' keÀe Dee³eespeve yeQieueesj efJeOeevemeYee kesÀ yesvkesÀì ne@ue ceW efkeÀ³ee ie³ee~
1981ë mebmLee keÀes meb³egkeÌle je<ì^ mebIe ceW iewj mejkeÀejer mebmLee kesÀ ªHe ceW Meeefceue efkeÀ³ee ie³ee~ Fmeer Je<e& `o Deesefjpeve Dee@HeÀ Heerme' keÀe@vHe´WÀme keÀe Dee³eespeve vewjesyeer ceW efkeÀ³ee ie³ee~
1982ë mebmLee keÀer Yeeefieveer mebmLee kesÀ ªHe ceW `jepe³eesiee SpegkesÀMeve SC[ efjme®e& HeÀeGC[sMeve' keÀer mLeeHevee keÀer ieF&~
1983ë He´Lece `³egefveJeme&ue Heerme keÀe@vHe´WÀme' keÀe Dee³eespeve ceeGCì Deeyet ceW efkeÀ³ee ie³ee~ efpemekeÀe GodIeeìve Oece&ieg© oueeF& ueecee ves efkeÀ³ee~
1984ë DecesefjkeÀe, efye´ìsve Deewj ³etjesHe meefnle 13 osMeeW ceW oeoer peer ves oewje efkeÀ³ee Deewj DeveskeÀ Debleje&<ì^er³e Je je<ì^er³e keÀe@vHe´ÀW mesme keÀes mecyeesefOele efkeÀ³ee~ meb³egkeÌle je<ì^ mebIe Üeje Heerme ces[ue mes mebmLee keÀes mecceeefvele efkeÀ³ee ie³ee~ efÜleer³e `³egefveJeme&ue Heerme keÀe@vHe´WÀme' keÀe Dee³eespeve efkeÀ³ee ie³ee~ efpemekeÀe GodIeeìve iegpejele kesÀ lelkeÀeueerve jep³eHeeue Deej.kesÀ.ef$eJesoer ves efkeÀ³ee~
1985ë le=leer³e `³egefveJeme&ue Heerme keÀe@vHe´WÀme' keÀe Dee³eespeve efkeÀ³ee ie³ee~ efpemekeÀe GodIeeìve jepemLeeve kesÀ jep³eHeeue Dees.Heer.cesnje ves efkeÀ³ee~ meb³egkeÌle je<ì^ Üeje Fme Je<e& keÀes `F&³ej Dee@HeÀ ³etLe' Ieesef<ele keÀjves Hej mebmLee Üeje `Yeejle ³egefveìer ³etLe HesÀefmìJeue leLee ³egJee Heo³ee$ee' keÀe Dee³eespeve efkeÀ³ee ie³ee~ efpemekeÀe GodIeeìve Yeejle kesÀ je<ì^Heefle ceneceefnce %eeveer pewueefmebn Üeje efkeÀ³ee ie³ee~
1986ë mebmLee keÀe ieesu[ve pegyeueer Je<e& cevee³ee ie³ee~ ®eewLes `³egefveJeme&ue Heerme keÀe@vHeW´Àme' keÀe Dee³eespeve efkeÀ³ee ie³ee~ 88 osMeeW ceW `efceefue³eve efceveìdme Dee@HeÀ Heerme' keÀe³e&ke´Àce keÀer uee@ef®ebie keÀer ieF&~
1987ë mebmLee keÀes meb³egkeÌle je<ì^ mebIe kesÀ Üeje `Heerme cewmesvpej DeJee[&' He´oeve efkeÀ³ee ie³ee~ meb³egkeÌle je<ì^ kesÀ meske´sÀìjer pevejue ves oeoerpeer keÀes keÀes DeJee[& YeWì efkeÀ³ee~ He´Lece `FbìjvesMeveue nesefueefmìkeÀ nsuLe keÀe@vHe´WÀme' keÀe Dee³eespeve ceeGCì Deeyet ceW efkeÀ³ee ie³ee~
1988ë `iueesyeue keÀesDee@HejsMeve HeÀe@j S yesìj Jeu[&' veecekeÀ oes meeue kesÀ Debleje&<ì^er³e He´espeskeÌì keÀer uee@ef®ebie keÀer ieF&~ efpemekesÀ Debleie&le 122 osMeeW ceW DeveskeÀ keÀe³e&ke´Àce Dee³eesefpele efkeÀS ie³es~ `Dee@ue Fbef[³ee efmHe´®³egue keÀe@vHe´ÀWme' keÀe Dee³eespeve ceeGCì Deeyet ceW efkeÀ³ee ie³ee~ efpemekeÀe GodIeeìve yeefêkeÀeÞece kesÀ peieodieg© MebkeÀje®ee³e& mJeeceer Meebleevebo mejmJeleer ves efkeÀ³ee~
1989ë Debleje&<ì^er³e keÀe@vHe´WÀme `iueesyeue keÀesDee@HejsMeve HeÀe@j S yesìj Jeu[&' keÀe Dee³eespeve ceeGCì Deeyet ceW efkeÀ³ee ie³ee~ efpemekeÀe GodIeeìve G®®elece v³ee³eeue³e kesÀ v³ee³eeOeerMe v³ee³ecetefle& meer.je³e ves efkeÀ³ee~ `Dee@ue Fbef[³ee ceesjue DeJeskeÀefvebie ³etLe kesÀcHesve' keÀe Dee³eespeve efouueer ceW efkeÀ³ee ie³ee~ efpemekeÀe GodIeeìve G®®eÊece v³ee³eeue³e kesÀ cegK³e v³ee³eeOeerMe v³ee³ecetefle&jbieveeLe efceÞee ves efkeÀ³ee~
1990ë efÜleer³e `iueesyeue keÀesDee@HejsMeve HeÀe@j S yesìj Jeu[&' veecekeÀ Debleje&<ì^ef³e keÀe@vHe´ÀWme keÀe Dee³eespeve efkeÀ³ee ie³ee~ efpemekeÀe GodIeeìve lelkeÀeueerve HetJe& He´Oeeveceb$eer jepeerJe ieebOeer Üeje efkeÀ³ee ie³ee~ le=leer³e `FbìjvesMeveue nesefueefmìkeÀ nsuLe keÀe@veHe´WÀme' keÀe Dee³eespeve yesueieece ceW efkeÀ³ee ie³ee~ `Dee@ue Fbef[³ee SvJee³ejceWì DeJes³ejvesme kesÀcHesve' keÀe Dee³eespeve efkeÀ³ee ie³ee~
1991ë uebove ceW mebmLee kesÀ iueesyeue keÀe@HeexjsMeve neGme leLee ceeGCì Deeyet ceW iueesyeue ne@efmHeìue keÀe GodIeeìve efkeÀ³ee ie³ee~ oeoer ³etjesHe Je oef#eCe-HetJe& SefMe³ee kesÀ oewjs Hej ie³eeR~ peneb GvneWves DeveskeÀ keÀe³e&ke´ÀceeW keÀes mecyeesefOele efkeÀ³ee~
1992ë oeoerpeer jefMe³ee kesÀ oewjs Hej ieF&~ oeoerpeer keÀes cegcyeF& kesÀ efHe´³eoMe&veer SkesÀ[ceer Üeje efHe´³eoMe&veer DeJee[& mes mecceeefvele efkeÀ³ee ie³ee~ ceesnveueeue megKeeefæ[³ee ³egefveJeefme&ìer, Go³eHegj Üeje oeoerpeer keÀes [ekeÌìjsì keÀer GHeeefOe mes veJeepee ie³ee~ ³esuueeHegj ceW neF& mketÀue keÀer ìer®eme& kesÀ efueS ìer®ej ì^sefvebie meWìj keÀe GodIeeìve efkeÀ³ee ie³ee~
1993ë `FbìjvesMeveue keÀe@vHe´WÀme Dee@ve ³egefveJeme&ue nece&veer' keÀe Dee³eespeve ceeGCì Deeyet ceW efkeÀ³ee ie³ee~ efpemekeÀe GodIeeìve Yeejle kesÀ He´Oeeveceb$eer Heer.Jeer.vejefmecnejeJe ves efkeÀ³ee~ ³egJee meodYeeJevee mee³ekeÀue ³ee$ee keÀe Dee³eespeve Yeejle kesÀ Deeþ mLeeveeW mes efkeÀ³ee ie³ee~
1994ë mJeemL³e cesueeW keÀe Dee³eespeve Hetjs Yeejle ceW efkeÀ³ee ie³ee~
1996ë Fb[es-vesHeeue nsuLe DeJes³ejvesme kesÀcHesve keÀe Dee³eespeve efkeÀ³ee ie³ee~
1999ë efouueer mes peceMesoHegj Je efouueer mes nwojeyeeo lekeÀ veMee-cegefkeÌle DeefYe³eeve efvekeÀeues ieS~
1999-2000ë Yeejle kesÀ 24 cegK³e MenjeW mes 24 p³eesefleefue¥iece jLe³ee$eeSb efvekeÀeueer ieF&~ meYeer jLe³ee$eeDeeW keÀe Debeflece Heæ[eJe ceeGCìDeeyet Lee~ FmekeÀe YeJ³e meceeHeve ceeGCì Deeyet ceW efkeÀ³ee ie³ee~
2000ë `FbìjvesMeveue F&³ej HeÀe@j o keÀu®ej Dee@HeÀ Heerme - cesefveHesÀmìes 2000 keÀe³e&ke´Àce kesÀ Debleie&le Hetjs Yeejle mes leerve keÀjesæ[ ueesieeW mes HeÀece& YejJeeS ie³es~ lelkeÀeueerve He´Oeeveceb$eer Deìue efyenejer yeepeHes³eer leLee ceeveJe mebmeeOeve ceb$eer cegjueer ceveesnj peesMeer ves Yeer DeHeves HeÀece& YejkeÀj Fme DeefYe³eeve ceW ³eesieoeve efo³ee~
2001-03ë Hetjs Yeejle ceW efJeMJe yebOeglJe Je meodYeeJevee keÀer YeeJevee keÀes ueskeÀj cesiee He´esie´ece Dee³eesefpele efkeÀS ieS~ 2004ë ³egJee SJeb Kesue ceb$eeue³e kesÀ men³eesie mes mebmLee kesÀ ³egJee He´Yeeie ves Yeejle keÀer meele jepeOeeefve³eeW ceW ³egJee ceneslmeJe Dee³eesefpele efkeÀS~
2005-06ë `ueerefJebie efmHe´®³egDeefueìer HeÀe@j S Jewu³eg yesm[ meesmee³eìer' DeefYe³eeve kesÀ Debleie&le Hetjs Yeejle ceW keÀe³e&ke´Àce Dee³eesefpele efkeÀS ie³es~
2006-07ë `Meebefle SJeb MegYeYeeJevee' DeefYe³eeve ®euee³ee ie³ee~ `Jeu[& Heerme HesÀmìerJeue' keÀe Dee³eespeve efouueer kesÀ peJeenjueeue vesnª mìsef[³ece ceW 27 DekeÌìtyej mes 5 veJecyej 2006 lekeÀ efkeÀ³ee ie³ee~
2007-08ë `efoJ³elee, DeeMee SJeb KegMeer' keÀe³e&ke´Àce kesÀ Debleie&le Yeejle kesÀ nj Menj ceW keÀe³e&ke´Àce Dee³eesefpele efkeÀS ie³es~ Yeejle kesÀ peieodieg©, ceneceC[uesMJejeW leLee meblepeveeW kesÀ efueS `DeeO³eeeflcekeÀ keÀe³e&ke´Àce' keÀe Dee³eespeve efkeÀ³ee ie³ee~ He³ee&JejCe mebkeÀì Hej Debleje&<ì^er³e mlej kesÀ keÀe³e&ke´Àce mebHevve ngS~

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...