Om Shanti
Om Shanti
कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो            सोच के बोलो, समझ के बोलो, सत्य बोलो            स्वमान में रहो, सम्मान दो             निमित्त बनो, निर्मान बनो, निर्मल बोलो             निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनो      शुभ सोचो, शुभ बोलो, शुभ करो, शुभ संकल्प रखो          न दुःख दो , न दुःख लो          शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आपका लाख लाख पद्मगुना शुक्रिया !!! 
Showing posts with label 1969. Show all posts
Showing posts with label 1969. Show all posts

25 DEC 1969

25 DEC 1969




20 DEC 1969

20 DEC 1969






6 DEC 1969

6 DEC 1969



17 NOV 1969

17 NOV 1969



28 NOV 1969

28 NOV 1969





13 NOV 1969

13 NOV 1969



25 OCT 1969

25 OCT 1969







20 OCT 1969

20 OCT 1969






16 OCT 1969

16 OCT 1969





3 OCT 1969

3 OCT 1969



28 SEP 1969

28 SEP 1969






18 SEP 1969

18 SEP 1969





15 SEP 1969

15 SEP 1969


27 AUGUST 1969

27 AUGUST 1969


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...